Obec Jetětice

Úřední deska

digitalizace katastrálních map

OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Jetětice podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí

(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální

pracoviště Písek (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-2/2014-305 oznamuje, že v budově Obecního

úřadu Jetětice, v zasedací místnosti, v období od 14.7.2017 do 27.7.2017, vždy v úředních hodinách

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na

digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území

Jetětice obce Jetětice.

Ve dnech 14.7. 2017 od 8.00 do 14.00 hodin a 27.7. 2017 od 9.00 do 15.00 hodin bude veřejnému

nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované

údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“).

Do obnoveného katastrálního operátu bude možné nahlédnout též na Katastrálním pracovišti

Písek, Nádražní 1988, v době od 14.7. 2017 do 27.7. 2017, vždy v pondělí a středu od 8.00

do 16.00, v pátek od 8.00 do 13.00 hodin (případně v jiný termín po předchozí telefonické

dohodě), II. patro, nutno zvonit. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné

po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického

a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná

v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním

nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic

zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších

půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové

evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými

parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně

parcel.

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne,

kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O

podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době

mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast

vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti

obnoveného katastrálního operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 16. 8. 2017 Nebude-li

pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost

obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci

rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního

zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává

neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů.