Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011

 o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obec  Jetětice vydává na základě § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při

poskytování  informací dle uvedeného zákona:

 

  • Počet podaných žádostí o informace:  0
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0
  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0
  • Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:  0
  • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  0

 

V Jetěticích  2.4.2012

                                                                                        Novotný Ladislav

                                                                                          Starosta obce